Productie en plaatsing van metalen TRAPPEN, stalen HEKWERK EN POORTEN,
stalen RAMEN EN DEUREN, en uniek SMEEDWERK.

 

Privacy policy

1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Alle contractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA “Bouwsmederij Peter Feys”, met zetel te 8000 Brugge, Hoge Hul 44, BTW BE 0473.305.956, RPR Gent afdeling Brugge (hierna genoemd “Bouwsmederij Peter Feys”) en iedere professioneel of particulier, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, alsook iedere overheidsinstantie, (hierna genoemd de “Klant”), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (i) De schriftelijke overeenkomst tussen Bouwsmederij Peter Feys en de Klant; (ii) De door de Klant aanvaarde offerte, uitgaande van Bouwsmederij Peter Feys; (iii) Deze algemene voorwaarden; (iv)Het Belgisch recht.
1.2. Door zijn prijsaanvraag, aanvaarding van de offerte of door het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle rechtsverhoudingen tussen Bouwsmederij Peter Feys en de Klant.
1.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Bouwsmederij Peter Feys, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
1.4. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, die nooit als precedent kan worden beschouwd.
1.5. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door Bouwsmederij Peter Feys van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
1.6. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen Bouwsmederij Peter Feys en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen Bouwsmederij Peter Feys en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. Activiteiten Bouwsmederij Peter Feys produceert en verkoopt trappen, poorten, hekwerk, ramen, metaalconstructies en smeedwerk (hierna genoemd de “Producten”), zowel aan professionele Klanten als aan consumenten. De Producten worden door Bouwsmederij Peter Feys steeds specifiek op maat en volgens de instructies van de Klant geproduceerd. De Producten worden naar keuze van de Klant al dan niet door Bouwsmederij Peter Feys geplaatst.

3. Prijslijsten, Catalogussen, Website & Offertes
3.1. Alle catalogussen en vermeldingen op de website of facebookpagina van Bouwsmederij Peter Feys zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een prijsaanvraag door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving, eigenschappen, technische gegevens en de voorstelling (tekeningen en afbeeldingen) van de Producten vermeld in de catalogus of op de website zijn louter indicatief en niet bindend voor Bouwsmederij Peter Feys. Bouwsmederij Peter Feys behoudt zich het recht voor haar prijzen zoals opgenomen in catalogussen op elk ogenblik te wijzigen.
3.2. De geldigheidsduur van een offerte is steeds beperkt tot 30 kalenderdagen. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaald order en geldt niet voor de volgende orders. Offertes omvatten enkel die Producten en plaatsingsdiensten zoals uitdrukkelijk vermeld.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand (het volgende bij gebreke van het voorgaande): (i) Door ondertekening van de overeenkomst door Bouwsmederij Peter Feys en de Klant; (ii) Door aanvaarding door de Klant van een offerte, uitgaande van Bouwsmederij Peter Feys; of (iii)Zodra Bouwsmederij Peter Feys met de uitvoering van het order start.
4.2. Bouwsmederij Peter Feys is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en behoudt zich het recht voor Klanten/ orders te weigeren. Bouwsmederij Peter Feys heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.
4.3. De overeenkomst heeft enkel betrekking op de Producten en de bijkomende plaatsingsdiensten, zoals uitdrukkelijk omschreven in de door de Klant aanvaarde offerte uitgaande van Bouwsmederij Peter Feys. Al hetgeen niet expliciet werd voorzien in de overeenkomst, wordt geacht een bijkomend order en/of meerwerk te zijn op vraag van de Klant, dat geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke overeenkomst en als dusdanig bijkomend wordt aangerekend aan de Klant, ongeacht of deze het gevolg is van een expliciete wijziging van het order door de Klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden. In geval van wijzigingen en/of aanvullingen van het order na de totstandkoming van de overeenkomst vervallen de eventuele leverings-/uitvoeringstermijnen automatisch. In geval de afmetingen van de Producten nog wijzigen na opmeting door Bouwsmederij Peter Feys - onder meer doch niet uitsluitend door het leggen van de vloer na opmeting of door een wijziging in de plannen - is Bouwsmederij Peter Feys gerechtigd elke meerkost door te rekenen aan de Klant, in het bijzonder wanneer de productie reeds is gestart of in geval deze wijziging pas bij de plaatsing wordt vastgesteld.
4.4. Bouwsmederij Peter Feys is gerechtigd om kleine wijzigingen aan te brengen aan de Producten, in geval deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit een evolutie in de techniek, technologie, productie en esthetiek, en ditzonder dat de Klant daaraan enig recht zou kunnen ontlenen, op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant.

5. Annulering Annulering door de Klant
5.1. De Klant kan een order slechts geldig annuleren (geheel of gedeeltelijk) wanneer Bouwsmederij Peter Feys hiervan door de Klant op schriftelijke wijze in kennis wordt gesteld ten laatste 7 dagen na aanvaarding van de offerte.
5.2. Bouwsmederij Peter Feys behoudt zich het recht voor om bij annulering van het order door de Klant, zelfs gedeeltelijk, aan de Klant een schadevergoeding aan te rekenen van 35 % van de prijs (excl. BTW) van het geannuleerde order met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150,00), onverminderd het recht van Bouwsmederij Peter Feys op vergoeding van hogere bewezen schade. Annulering door Bouwsmederij Peter Feys
5.3. Bouwsmederij Peter Feys heeft het recht om het order te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant, wanneer Bouwsmederij Peter Feys vermoedt dat de Klant beroep doet op Bouwsmederij Peter Feys omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd of in het geval Bouwsmederij Peter Feys zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van het order, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan het order (door onder meer het niet of niet meer voorradig zijn van bepaalde grondstoffen). Bouwsmederij Peter Feys brengt de Klant hiervan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte.
5.4. Reeds betaalde gelden zullen bij annulering door Bouwsmederij Peter Feys binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van Bouwsmederij Peter Feys.

6. Prijs Alle prijzen zijn vermeld exclusief btw en andere taksen en heffingen, alsook, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief leverings-, verzendings-, plaatsings-, verzekerings- en administratiekosten.

7. Opmeting ter plaatse
7.1. Alvorens over te gaan tot de productie van de Producten zullen door Bouwsmederij Peter Feys opmetingen gedaan worden ter plaatse. De Klant verbindt zich er toe Bouwsmederij Peter Feys alle redelijke medewerking te verlenen om de opmetingen mogelijk te maken en te zorgen dat de plaats vrij toegankelijk is en voorbereid is om de correcte metingen te kunnen uitvoeren.
7.2. Indien de opmetingen niet mogelijk zijn op het afgesproken tijdstip door redenen te wijten aan de Klant of enige door hem aangestelde derde, en Bouwsmederij Peter Feys de opmetingen bijgevolg niet op het afgesproken tijdstip kan uitvoeren, zal Bouwsmederij Peter Feys het recht hebben om alle gemaakte kosten in dit kader integraal door te rekenen aan de Klant.
7.3. Wanneer in een uitzonderlijk geval de opmetingen door de Klant zelf worden gedaan en meegedeeld aan Bouwsmederij Peter Feys, dan zal de Klant alle verantwoordelijkheid dragen voor de correctheid van de opmetingen. Bouwsmederij Peter Feys kan in voornoemd geval onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor het niet-compatibel zijn met de plaats of schade ontstaan door incorrecte opmetingen.

8. Ontwerp Producten Wanneer Bouwsmederij Peter Feys een ontwerp opmaakt van de te produceren Producten en deze ter goedkeuring voorlegt aan de Klant, dient de Klant zijn/haar goedkeuring/ afkeuring binnen de tussen partijen afgesproken termijn aan Bouwsmederij Peter Feys te overhandigen. Laattijdigheid van goedkeuring/ afkeuring van het ontwerp door de Klant, zal steeds een invloed hebben op de leverings-/ uitvoerings-/ plaatsingstermijnen zoals bepaald in artikel 11.

9. Levering (zonder plaatsing van de Producten)
9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten Ex Works(Incoterms 2010) op de zetel van Bouwsmederij Peter Feys geleverd. Kosten van afhaling en inontvangstname zijn ten laste van de Klant. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of in geval de Producten door Bouwsmederij Peter Feys worden geplaatst, zullen de Producten DAP (Incoterms 2010) worden geleverd, in welk geval de Klant ervoor verantwoordelijk is dat de plaats waar geleverd moet worden, bereikbaar is via berijdbare toegangswegen, toegankelijk is en opengesteld voor de levering. In geval van DAP levering kunnen de transportkosten worden doorgerekend aan de Klant. Vermits de Producten zowel Ex Works als DAP kunnen worden geleverd, wordt in deze algemene voorwaarden onder het begrip “levering” zowel de afhaling door de Klant, als de levering door Bouwsmederij Peter Feys begrepen, naar gelang hetgeen tussen de Klant en Bouwsmederij Peter Feys overeengekomen is.
9.2. Indien de gekochte Producten niet in ontvangst zijn genomen door de Klant op de aan de Klant gemelde leverdatum en -plaats, worden zij zonder voorafgaande ingebrekestelling, verondersteld tijdig voor levering aangeboden te zijn en gaat het risico hoe dan ook over op de Klant. De Producten zullen bij Bouwsmederij Peter Feys opgeslagen worden voor rekening en risico van de Klant (inbegrepen het brandrisico). Bouwsmederij Peter Feys behoudt zich in dat geval het recht voor om opslagkosten in rekening te brengen aan de Klant, forfaitair bepaald op 5% van de factuurwaarde van de gestockeerde Producten per begonnen maand.

10. Plaatsing van de Producten
10.1. Indien plaatsing wordt overeengekomen, wordt de plaatsing uitgevoerd op de plaats en het tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst of anderszins overeengekomen tussen de Klant en Bouwsmederij Peter Feys.
10.2. In geval van plaatsing door Bouwsmederij Peter Feys is de Klant gehouden ervoor te zorgen: (i) dat de ruimte waar geplaatst dient te worden voorbereid is voor de plaatsing van de Producten; (ii) dat de vloerwerken en plamuurwerken uitgevoerd zijn; (iii)dat Bouwsmederij Peter Feys en haar werknemers of aangestelden onbeperkte toegang krijgen tot de locatie en dat de werknemers of aangestelden van Bouwsmederij Peter Feys hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten, zodra die op de plaats van uitvoering zijn aangekomen; (iv)dat de locatie geschikt en veilig is voor de plaatsing (onder meer dat de locatie goed verlicht is). Bouwsmederij Peter Feys behoudt zich het recht voor zelf te beoordelen of de locatie toegankelijk is, dat de locatie geschikt is, dat de ruimte voorbereid is, en veilig is voor de plaatsing van de Producten. Indien de aanvang of de voortgang van de plaatsing wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant of diens aangestelden verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld in geval de plaats niet toegankelijk is, of indien de nodige voorbereidingswerken niet uitgevoerd zijn), zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals onder meer, zonder beperkt te zijn tot, nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden) door Bouwsmederij Peter Feys aan de Klant worden doorgerekend.
10.3. Indien de Klant een afspraak tot plaatsing minder dan 72 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert, zelfs in geval dit het gevolg is van omstandigheden buiten diens wil of controle (bijvoorbeeld in geval de vloerwerken uitgevoerd door een derde nog niet klaar zijn), is Bouwsmederij Peter Feys gerechtigd om aan de Klant een administratieve kost van 100 euro aan te rekenen, onverminderd het recht voor Bouwsmederij Peter Feys op hogere bewezen schade. In voorkomend geval zullen de bepalingen van artikel 5.2 toepassing krijgen.

11. Leverings-/Uitvoerings-/ Plaatsingstermijnen
11.1. In de gevallen waarin de Klant een levering of plaatsing vraagt binnen een bepaalde termijn of tegen een bepaalde datum of wanneer Bouwsmederij Peter Feys zelf een leverings-/ of uitvoeringstermijn of - datum aangeeft, zal Bouwsmederij Peter Feys deze termijn of datum steeds naar best vermogen proberen naleven. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze termijnen en data evenwel louter indicatief en altijd bij benadering. De overschrijding van de voorziene termijn of datum kan geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Bouwsmederij Peter Feys, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. Overschrijding van de leverings-/uitvoeringstermijn of -datum ontheft de Klant niet van zijn verplichtingen.
11.2. De leverings-/uitvoeringstermijn nemen in elk geval pas een aanvang van zodra Bouwsmederij Peter Feys alle benodigde specificaties, materiaalkeuzes, akkoord met het ontwerp en andere gegevens bezorgd door de Klant heeft ontvangen, of zelf is kunnen gaan vaststellen/opmeten. De leveringsdatum wordt dan ook opgeschort zolang Bouwsmederij Peter Feys deze gegevens nog niet heeft ontvangen/ is gaan vaststellen/ is gaan opmeten, te wijten aan de Klant.
11.3. Wijzigingen in het order doen eventuele vooropgestelde termijnen of data automatisch vervallen. Wanneer bedongen werd dat de Klant de Producten volledig of gedeeltelijk moeten betalen alvorens Bouwsmederij Peter Feys gehouden is tot uitvoering van de overeenkomst (cfr. Artkel 10.2), doet elke laattijdige betaling de vooropgestelde leveringstermijnen of -data automatisch vervallen.
11.4. Bouwsmederij Peter Feys is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van Bouwsmederij Peter Feys, de Klant of enige andere derde.

12. Betaling
12.1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zoals vermelding van een vervaldag op de factuur, zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur of door contante betaling op de zetel van Bouwsmederij Peter Feys.
12.2. Bouwsmederij Peter Feys behoudt zich het recht voor aan de Klant een voorschot, integrale betaling of een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst of tot levering over te gaan. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Bouwsmederij Peter Feys zich het recht voor het gehele order of een gedeelte ervan als geannuleerd te beschouwen, zelfs indien de Producten reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd, en in welk geval een vergoeding overeenkomstig artikel 5.2 verschuldigd zal zijn door de Klant.
12.3. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en - nummer en een gedetailleerde motivering.
12.4. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA BOUWSMEDERIJ PETER FEYS van het corresponderende deel van de factuur. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

13. Laattijdige betaling
13.1. In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het achterstallige bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met: (i) een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd; (ii) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 (excl. btw), onverminderd het recht van Bouwsmederij Peter Feys om hogere schade te bewijzen; (iii)alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.
13.2. Wanneer de Klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren (onder meer wanneer hij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt) of in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, alsook elk ander feit dat wijst op (dreigende) insolvabiliteit: (i) is Bouwsmederij Peter Feys niet langer gehouden tot (verdere) levering/ plaatsing van de betreffende en alle andere Producten en kan Bouwsmederij Peter Feys alle leveringen en plaatsingen onmiddellijk opschorten; (ii) behoudt Bouwsmederij Peter Feys zich het recht voor om deze en alle andere overeenkomsten te beëindigen, 14 kalenderdagen na vergeefse aangetekende ingebrekestelling aan de Klant, in welk geval de een vergoeding overeenkomstig artikel 5.2 verschuldigd zal zijn door de Klant; (iii)wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar; (iv)vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Bouwsmederij Peter Feys kan in die gevallen ook beslissen de overeenkomst(en) toch verder uit toe voeren, evenwel onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs in dat geval volledig wordt vereffend vooraleer (desgevallend) tot productie en levering/ plaatsing wordt overgegaan.

14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Bouwsmederij Peter Feys behoudt de eigendomsrechten, de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door haar gemaakte modellen, stalen, documenten, sjablonen, ontwerpen, technische beschrijvingen, berekeningen, tekeningen, schetsen, foto’s… en dit ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.
14.2. De Klant geeft aan Bouwsmederij Peter Feys de toelating om beeldmateriaal van de geleverde Producten te gebruiken voor publicitaire doeleinden, onder meer door publicatie op de website, facebook, in folders of in catalogussen.

15. Klachten
15.1. De Klant moet onmiddellijk bij levering en eventueel plaatsing van de Producten een eerste verificatie uitvoeren van de conformiteit van de levering en plaatsing, onder meer, doch niet uitsluitend met betrekking tot type, afmetingen, zichtbare gebreken, juiste locatie, etc. In geval met de Klant is overeengekomen dat Bouwsmederij Peter Feys de Producten levert, maar niet plaatst, komen klachten betreffende onmiddellijk verifieerbare afwijkingen en/of de niet-conformiteit van de levering alleen in aanmerking wanneer de Klant deze schriftelijk heeft gemeld binnen de 72 uur na levering en in elk geval vóór de Klant overgaat tot plaatsing of bewerking, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de Producten te aanvaarden. In geval Bouwsmederij Peter Feys de Producten ook plaatst en de plaatsing van de Producten is afgerond, worden de Producten en de plaatsingsdiensten verondersteld aanvaard te zijn door de Klant indien de Klant geen schriftelijke opmerkingen geeft binnen een termijn van 72 uur na het afronden van de plaatsing. Na deze oplevering kan de Klant zich niet meer beroepen op andere onmiddellijk verifieerbare afwijkingen en/of de niet-conformiteit.
15.2. Professionele Klanten dienen elke klacht wegens verborgen gebreken schriftelijk aan Bouwsmederij Peter Feys te melden binnen een termijn van drie maanden na (op)levering én binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de Klant het heeft ontdekt of redelijkerwijs behoorde te ontdekken, met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde probleem. De aansprakelijkheid van Bouwsmederij Peter Feys beperkt zich, naar eigen keuze en inzicht van Bouwsmederij Peter Feys, tot het vervangen, herstellen of naleveren van ontbrekende of gebrekkige Producten.
15.3. Voor Klanten-consumenten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van twee jaar vanaf de (op)levering van de Producten. Deze garantieregeling is van toepassing op iedere nonconformiteit of elk gebrek aan kwaliteit, behoudens in het geval de Klant Producten bestelt met afmetingen die afwijken van de standaardmaten en Bouwsmederij Peter Feys de Klant heeft geïnformeerd dat zij geen garantie kon geven omtrent om het even welke vervorming als gevolg van deze uitzonderlijke afmetingen. Bouwsmederij Peter Feysis slechts aansprakelijk indien deze non-conformiteit of het gebrek vastgesteld is binnen de twee jaar na de (op)levering. Zijn er bovendien reeds zes maanden verstreken sinds de (op)levering, dan moet de Klant-consument bewijzen dat deze non-conformiteit of het gebrek aan kwaliteit reeds bestond op het moment van (op)levering. Van zodra de non-conformiteit of het gebrek aan kwaliteit is vastgesteld, moet de Klant-consument Bouwsmederij Peter Feys hiervan zo snel mogelijk en in elk geval niet later dan twee maanden na de vaststelling, schriftelijk in kennis stellen. De vordering van de Klant-consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de vaststelling van de nonconformiteit of het gebrek, evenwel zonder dat de vordering kan verjaren voor het verstrijken van de termijn van twee jaar na de (op)levering. In geval van een rechtsgeldig uitgeoefende garantieaanspraak, heeft de Klant-consument recht op een kosteloos herstel of een kosteloze vervanging van het product, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn of wanneer dit niet kan uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. In dat geval heeft de Klant-consument recht op een prijsvermindering of een ontbinding van de overeenkomst, tenzij in geval van een gering gebrek. Na het verstrijken van de garantietermijn van twee jaar zoals bedoeld in de eerste paragraaf van dit artikel, is Bouwsmederij Peter Feys gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken van het verkochte product, overeenkomstig de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De bewijslast dat het gebrek reeds bestond op datum van (op)levering ligt bij de Klant.
15.4. Elke klacht wegens verborgen gebreken met betrekking tot bepaalde specifieke onderdelen van de Producten (glas, hout, etc.) dient te worden gemeld aan Bouwsmederij Peter Feys binnen de (garantie)termijn zoals bepaald door de fabrikant van het onderdeel, onverminderd hetgeen voor Klantenconsumenten is bepaald in artikel 15.3.
15.5. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om verder gebruik te vermijden indien mogelijk en al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
15.6. Voorts is de Klant gehouden alle door Bouwsmederij Peter Feys voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen, onder meer door Bouwsmederij Peter Feys in de gelegenheid te stellen (ter plaatse) een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van plaatsing, bewerking en/of gebruik van de Producten. Bouwsmederij Peter Feys behoudt zich het recht voor om samen met de Klant ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Ingeval een onderzoek ter plaatse niet mogelijk/opportuun lijkt, of de gebrekkige Producten niet aan Bouwsmederij Peter Feys terugbezorgd kunnen worden, dient minimum volgende informatie aan Bouwsmederij Peter Feys overgemaakt te worden vooraleer deze eventueel tot vrijwaring gehouden kan zijn: (i) de datum van levering van het gebrekkig Product; (ii) een beschrijving van het gebrek, gedocumenteerd aan de hand van foto’s; (iii)productiedatum, serienummer, type… Het retourneren van Producten mag slechts gebeuren met voorafgaand schriftelijk akkoord van Bouwsmederij Peter Feys. Bouwsmederij Peter Feys is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde Producten, tot wanneer deze door Bouwsmederij Peter Feys in haar bedrijfsgebouwen werden aanvaard. Bij gebreke aan akkoord hieromtrent, zullen alle retours geweigerd worden en zullen alle kosten aan de Klant worden doorgerekend.
15.7. De Klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

16. Aansprakelijkheid
16.1. De aansprakelijkheid van Bouwsmederij Peter Feys is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de gebrekkige Producten en is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
16.2. Geen aanspraak op vrijwaring door Bouwsmederij Peter Feys kan weerhouden worden na afloop van één van de in artikel 15 vermelde termijnen.
16.3. Onverminderd hetgeen in artikel 15 werd bepaald, kan de Klant geen aanspraak maken op waarborg/ vrijwaring door Bouwsmederij Peter Feys voor: (i) schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant (bv. afmetingen). Bouwsmederij Peter Feys neemt deze gegevens over zonder de juistheid en de volledigheid hiervan te moeten nagaan en zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden; (ii) schade ontstaan door de verkeerde opslag van de Producten door de Klant vóór de plaatsing, zoals, maar niet beperkt tot, stockage in vochtige of te koude omstandigheden; (iii)schade ontstaan door de verkeerde of onoordeelkundige plaatsing van de Producten door de Klant zelf of door een derde aangesteld door de Klant, in strijd met de voorschriften van Bouwsmederij Peter Feys en in strijd met hoe een goede professioneel met kennis van zaken de Producten zou plaatsen; (iv)schade ontstaan door abnormale of buitengewone omgevingsfacturen, bijvoorbeeld onaangepaste luchtvochtigheid, slechte verluchting, gebrek aan of onvoldoende verwarming of te grote schommelingen in temperatuur; (v) schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de Producten of door het niet-naleven van de adviezen en instructies wat betreft gebruik en onderhoud zoals aangegeven in de voorschriften van Bouwsmederij Peter Feys (dewelke steeds op vrijblijvende basis verstrekt worden). Bouwsmederij Peter Feys kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vlekken, verkleuringen, of andere veranderingen van de Producten ten gevolge van het inwrijven van de Producten met synthetische producten, verven, olieachtige producten en/of zepen die niet geschikt of van slechte kwaliteit zijn. Bouwsmederij Peter Feys is evenmin aansprakelijk voor om het even welke vochtschade, onder meer door slechte verluchting; (vi)schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid; (vii) beweerde gebreken die voortvloeien uit het feit dat staal, aluminium, glas en hout onderhevig zijn aan omgevingsfactoren en uit hun aard beperkingen hebben naar bewerking toe. Variaties in kleur, nerfstructuur, hardheid of afwerking zijn steeds mogelijk, zonder dat dit als een gebrek kan worden beschouwd. Afbeeldingen, toonzaalmodellen, stalen… geven louter een indicatie, zonder dat een identieke kleur, structuur of hardheid kan geëist worden. Kleurschakeringen, etc. zijn geen fouten of gebreken waarvoor Bouwsmederij Peter Feys niet aansprakelijk kan gesteld worden; (viii) beweerde gebreken die voortvloeien uit het feit dat staal, aluminium, glas en hout als product “werkt” en kan krimpen, uitzetten, vervormen en barsten door omgevingsfacturen, in het bijzonder temperatuur en luchtvochtigheid; (ix)verkleuringen en andere beweerde gebreken van bepaalde specifieke onderdelen van de Producten die eigen zijn aan bepaalde materialen en het veelvuldig verbruik of de levensduur ervan; (x) bijkomende schade door verdere bewerking en/of plaatsing van de Producten na vaststelling van een gebrek of bijkomende schade doordat de Klant niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan, dan wel gelaten ter voorkoming van (verdere) schade; (xi)onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, imagoschade, schade aan derden, schade aan andere Producten die in aanraking komen met de gebrekkige Producten of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt; (xii) schade ontstaan door beweerde laattijdige levering door Bouwsmederij Peter Feys, inbegrepen bijkomende kosten die hieruit voor de Klant zouden voortvloeien, en eventuele vergoedingen opgelopen door de Klant wegens laattijdige oplevering aan zijn Klanten; (xiii) schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van artikel 17.

17. Overmacht & Hardship
17.1. Bouwsmederij Peter Feys en de Klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
17.2. Gevallen van overmacht of hardship geven Bouwsmederij Peter Feys en de Klant het recht om de nakoming van hun verplichtingen tijdelijk op te schorten, zonder dat zij de wederpartij enige schadevergoeding verschuldigd zijn of kunnen zijn. Eventueel overeengekomen leverings- /uitvoeringstermijnen worden gedurende deze periode van overmacht of hardship opgeschort. In geval de situatie van overmacht of hardship langer dan één maand duurt, hebben zowel Bouwsmederij Peter Feys als de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval is de Klant gehouden tot betaling van alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties op datum van opschorting, dan wel beëindiging.
17.3. Worden aanzien als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Bouwsmederij Peter Feys of de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zijn om te verlangen dat de getroffen partij de overeenkomst nog uitvoert of uitvoert onder de oorspronkelijke voorwaarden. Onder overmacht of hardship wordt onder meer begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, stakingen en lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuur- en weersomstandigheden, brand, breuk van machines of gereedschappen, gebrek aan grondstoffen, brandstoffen of drijfkracht, vertragingen bij of faillissement van leveranciers, het in gebreke blijven van de Klant om Bouwsmederij Peter Feys tijdig de correcte en volledige inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van het order en het krijgen van foutieve of onvolledige inlichtingen van de Klant.

18. Netting Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen Bouwsmederij Peter Feys en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Bouwsmederij Peter Feys en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

19. Eigendomsvoorbehoud
19.1. De Producten geleverd door Bouwsmederij Peter Feys blijven eigendom van Bouwsmederij Peter Feys tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de Klant, zelfs na bewerking of incorporatie.
19.2. Het is de Klant verboden de geleverde Producten te verkopen, te verpanden aan een derde, met een zekerheid te bezwaren of er op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval de Klant de aan Bouwsmederij Peter Feys toebehorende Producten, zelfs bewerkt of ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA BOUWSMEDERIJ PETER FEYS geïncorporeerd, herverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan Bouwsmederij Peter Feys. De Klant is gehouden het bedrag dat hij ontvangt voor de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan Bouwsmederij Peter Feys te laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als waarborg voor Bouwsmederij Peter Feys ten belope van de waarde van de Producten waarop dit eigendomsrecht rust. De betaalde voorschotten blijven Bouwsmederij Peter Feys verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
19.3. De verschillende transacties/contracten tussen partijen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel. Eveneens wordt tussen de partijen overeengekomen dat Bouwsmederij Peter Feys altijd een pandrecht heeft op de Producten van de Klant, op dat moment in het bezit van Bouwsmederij Peter Feys, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover Bouwsmederij Peter Feys.
19.4. Voormeld eigendomsvoorbehoud verandert niets aan de regeling van de risico-overdracht overeenkomstig artikel 9 en 10.

20. Verwerking persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens door Bouwsmederij Peter Feys vindt plaats conform de bepalingen van de privacy verklaring toegevoegd als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden, dewelke van toepassing is op de Klant.

21. Bevoegde rechtbanken & Toepasselijk recht In geval van betwisting over de uitvoering en/of de uitlegging van deze algemene voorwaarden, alsook van elke andere overeenkomst tussen Bouwsmederij Peter Feys en de Klant, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van Bouwsmederij Peter Feys uitsluitend bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
BIJLAGE - PRIVACY VERKLARING
Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Bouwsmederij Peter Feys (hierna genoemd “Bouwsmederij Peter Feys”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.feystrappen.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Bouwsmederij Peter Feys en haar klanten, prospecten en business partners. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BOUWSMEDERIJ PETER FEYS verzamelt, alsook over de wijze waarop BOUWSMEDERIJ PETER FEYS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Bouwsmederij Peter Feys wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. Het bezoeken van de Website alsook het plaatsen van een order bij Bouwsmederij Peter Feys impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Bouwsmederij Peter Feys uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

I. Soorten persoonsgegevens Bouwsmederij Peter Feys kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
- Naam
- Voornaam
- Emailadres
- Telefoonnummer (vast en/of gsm)
- Facturatieadres - Adresgegevens werkzaamheden
- Btw-nummer/ ondernemingsnummer

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:
- Bezoek van de Website
- Opvragen offerte
- Een samenwerking met Bouwsmederij Peter Feys
- Correspondentie met en uitgaande van Bouwsmederij Peter Feys
De door Bouwsmederij Peter Feys verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens Bouwsmederij Peter Feys kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
- De uitvoering van een overeenkomst met Bouwsmederij Peter Feys (incl. de opvolging daarvan)
- Het beantwoorden van vragen
- Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
- Het verzenden van nieuwsbrieven
- Statistische doeleinden De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
- U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Bouwsmederij Peter Feys of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bouwsmederij Peter Feys rust
- De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bouwsmederij Peter Feys of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden Bouwsmederij Peter Feys zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan aannemers, softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, leveranciers . Indien het noodzakelijk is dat Bouwsmederij Peter Feys in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Bouwsmederij Peter Feys uw persoonsgegevens openbaar maakt:
- Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Bouwsmederij Peter Feys hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Bouwsmederij Peter Feys.
- Wanneer Bouwsmederij Peter Feys of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Bouwsmederij Peter Feys heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn. In alle overige gevallen zal Bouwsmederij Peter Feys uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Bouwsmederij Peter Feys uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
- Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
- Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
- Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Bouwsmederij Peter Feys wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
- Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@feystrappen.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Bouwsmederij Peter Feys te bezorgen via e-mail of per post. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens Bouwsmederij Peter Feys verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. Bouwsmederij Peter Feys zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de maatschappelijke zetel van Bouwsmederij Peter feys (in Papyrus, Exact Online, Excel, etc.). Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Bouwsmederij Peter Feys, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Bouwsmederij Peter Feys in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring Bouwsmederij Peter Feysis gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Bouwsmederij Peter Feys draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer Bouwsmederij Peter Feys Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Bouwsmederij Peter Feys uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
- Via e-mail: info@feystrappen.be,
- Per post: 8000 Brugge, Hoge Hul 44 t.a.v. de heer Peter Feys

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Bouwsmederij Peter Feys deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Bouwsmederij Peter Feys uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.